دسته: بررسی پرونده تصاویر موجودات بیگانه

1

بیگانه ای در کنفرانس نظامی – همگام با یوفولوژیست ها

حقیقت خاموش : در بعضی از سایت های حامی فرضیه فضانوردان باستانی و همچنین سایت های یوفولوژیک ، این عکس را مربوط به نشست گریدا در سال ۱۹۵۴ می دانند که در آن سرتیپ دوایت آیزنهاور،...