حقیقت خاموش

0

وزیر دفاع پیشین کانادا در برابر گفته های هاوکینگ، از فرازمینیان دفاع کرد….!!

وزیر پر سابقه ی کانادایی، هاوکینگ را به ارائه اطلاعات نادرست درباره فرازمینیان متهم کرد. وی در مصاحبه ای که اخیراً صورت پذیرفت اظهار می دارد: ” … هاوکینگ چنان گفتمان هولناکی را به...