حقیقت خاموش

این مطلب مورد تایید ما نیست 4

کشتی حضرت نوح (ع)

و لقد ترکناها آیة فهل من مدّکر(سوره قمر، آیه ۱۵) ”و ما آن کشتی را محفوظ داشتیم تا آیت عبرت شود، پس کیست که پند گیرد؟“ در سال ۱۹۵۹، یک خلبان ترک، براساس مأموریت...

این مطلب مورد تایید ما نیست 0

تله پاتی – Telepathy

  کلمه تله پاتی نخستین بار توسط فردریک مایرزFredric Mayrers  یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان بکار گرفته شده است. این کلمه که ازدو لفظ یونانی مشتق شده یکی تله Tele به...

0

دانستني هاي فرازمینی

  دانستني هاي فرا زميني دید کلی هر چند زمانی غیر عادی به نظر می‌رسید، اما اکنون جستجو برای یافتن هوشمندی فرازمینی (SETI) به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفته و به یک رشته علمی تبدیل شده است. این...