برچسب: :ارت های تاروت

تاروت 0

تاروت

      تاريخچه تاروت کارت های تاروت (تارو و یا ثورا) مجموعه ای کارت هستند برای پیشگویی یا الهام بخشی که در نسخه های گوناگون تعداد و مفهوم این کارت ها تفاوت می...