برچسب: امانوئل کانت

0

انسان و ماهیت جهان – بخش چهارم

موضع دیوید هیوم دیوید هیوم (David Hume)، فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهم، احساس میکرد که برکلی به اندازه کافی پیش نرفته است. او معتقد بود که نه تنها باید ایده و تصور جوهر را رها...