برچسب: زقوم

8

زقـــوم

زقوم ضريع ، زقوم ، غسلين   آيا آن بهترين نزولي ( هديه‌اي ) [است] يا درخت زقوم ۶۲ ما قرار داديم آن را فتنه‌اي ( مايه امتحاني ) براي ظالمان ۶۳ بدرستي آن...