برچسب: نازکا

این مطلب مورد تایید ما نیست 1

زمین اسرار آمیز

این باند فرودگاه باستانی باقدمتی ۳هزارساله در۳۰۰۰km جنوب پرو قرار دارد! (محل مناسبی برای فرود سفینه های فضایی باستانی چه ازنوع فانتوم یا چه ازنوع عمودپرواز؟! مترجم) “صدایی شنیده  می شود : خداوند راه...