برچسب: کوآنتوم

0

فیـزیـک و متــافیـزیک

مقدمه: مدتی بود که سرگرم کارهای شخصی خود و مطالعات مورد علاقه خودم بودم .در ضمن چند روز پیش یکی از خوانندگان عزیز درباره “روح” و حقیقت آن در یکی از مطالب نظری گذاشته...