برچسب: energy

0

کنترل ذهن ،نهایت تروریسم

بسم الله الرحمن الرحیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوایها   و سوگند به نفس و آنکه آن را نیکو آفرید ، پس به وی بدی و نیکیش را الهام فرمود....