برچسب: flaying saucers

3

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – استقرار فن آوری دیسکهای آلمانی

سئوالی مطرح است: بر سر طرح ها و طراحان بشقاب پرنده که در این بحث به آنها اشاره شده است، چه آمد؟ برای برخی افراد پاسخ های روشنی وجود دارد اما برای برخی دیگر در...

2

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – فصل سوم: پروژه شریور- هابرمول

در این بخش ما پروژه های دیسک پرنده آلمان نازی را بررسی خواهیم کرد. آن هایی که جزئیاتی شناخته شده دارند و همچنین در ادامه به بررسی پروژه های کمتر شناخته شده نیز خواهیم...