برچسب: THE LIFTER EXPERIMENT

2

Lifter ، شکاف در زمان ، آزمایش فیلادلفیا – بخش دوم

                                         GRID NODES               سرعت جریان انرژی در  برخی از گره های گردابی  Torsion-field Flux این انرژی در برخی از نقاط جغرافیایی خاص بروی زمین بیشتر است.به این نقاط اصطلاحا Grid Nodes...