برچسب: پرون

0

کتاب بشقاب پرنده های هیتلر – فصل سوم: جنگنده های ناشناس

جنگنده های ناشناس نام اجسام پروازکننده گرد و کوچکی بود که بمب افکن های متفقین بر فراز آلمان طی فاز آخر جنگ مشاهده می شدند. همچنین گزارشاتی از رویت جنگنده های ناشناس بر فراز...